تعمیراتنم گیریبازسازیخرده کاریلوله کشیتخریب
سقفگچ کاریلوله نیو پایپ 10 هزار تومانساختمان یک طبقه
لوله هاکاشی کاریکانال کولردو طبقه
نمای بیرونسرامیک